Sensitive
Your Slogan Here
×
 x 

Το καλάθι σας είναι άδειο.
Shopping cart
Το καλάθι σας είναι άδειο.

Τηλέφωνα Παραγγελιών 2610 625.692
2610 526.320

  • OPTYSIL RUM

Κατηγορίες

Ακολουθήστε μας στο facebook

Ειδήσεις απο Ελλάδα

Ειδήσεις απο Ελλάδα (338)

Την 16 Μαΐου ξεκινά η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων στήριξης και φακέλων υποψηφιότητας για τη Δράση 4.2.1 του Μέτρου της Μεταποίησης, σύμφωνα με την πρόσκληση που εξέδωσε το υπουργείο, που στέλνει τη Δράση 4.2.3 που αφορά τη Μεταποίηση μόνο για επαγγελματίες αγρότες να ενσωματωθεί στα Leader που πάνε στην καλύτερη, για τέλος του έτους.

Η πρόσκληση που εκδόθηκε αφορά τη Δράση 4.2.1, δηλαδή τη Μεταποίηση και Εμπορία με τελικό προϊόν γεωργικό και έχει ως δικαιούχους όλες τις μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Η Δράση 4.2.2 που αφορά τη Μεταποίηση σε μη γεωργικό προϊόν (ζυθοποιίες, αποστάγματα, εκκοκκιστήρια κ.λπ.) θα προκηρυχθεί ξεχωριστά μέσα στις επόμενες μέρες, καθώς βρίσκεται στο στάδιο έγκρισης από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Επενδύσεων.

Ωστόσο, για τη Δράση 4.2.3 δηλαδή τη Μεταποίηση μόνο για επαγγελματίες αγρότες δεν έχει οριστεί ακόμα κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία, καθώς η εκδοσή της εξαρτάται από την προκήρυξη των Leader, στην οποία ενσωματώθηκε.

 

Οι δικαιούχοι

Στο πλαίσιο της δράσης 4.2.1 ενισχύονται πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι επιλέξιμη κάθε μορφή επιχείρησης που έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.

Κριτήρια ένταξης δικαιούχου

3.1.1 Κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχου

α) Στο πλαίσιο του παρόντος υπομέτρου δεν ενισχύονται αιτήσεις στήριξης:

αα) που υποβάλλονται από φορείς που θεωρούνται προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων (Επίσημη Εφημερίδα, C 244, 01–10–2004, σ. 2–17) και στον Καν. (ΕΕ) 702/2014 της Επιτροπής για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ισχύει κάθε φορά.

ββ) που υποβάλλονται από φορείς για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση καταλογισμού για παραβάσεις των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ένταξή τους σε προσκλήσεις τόσο του παρόντος υπομέτρου όσο και των αντίστοιχων μέτρων προηγούμενων προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, και δεν έχει προσκομισθεί απόδειξη πληρωμής του καταλογισθέντος ποσού.

γγ) που αφορούν στη μεταποίηση προϊόντων (ως πρώτη ύλη) που δεν ανήκουν στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

δδ) που αφορούν σε γενετικά τροποποιημένα προϊόντα εκτός ζωοτροφών.

εε) που αφορούν σε λιανικό εμπόριο.

στστ) με αιτούμενο προϋπολογισμό εκτός των ορίων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.7 α’ ανωτέρω.

ζζ) που αφορούν σε επενδύσεις που έχουν περατωθεί φυσικά ή έχουν υλοποιηθεί πλήρως πριν την υποβολή από τον δικαιούχο στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Εφαρμογών της αίτησης στήριξης, ανεξάρτητα αν όλες οι σχετικές πληρωμές έχουν γίνει από τον δικαιούχο.

ηη) που αφορούν σε μη βιώσιμες επενδύσεις.

θθ) νομικών προσώπων τα οποία δεν έχουν συσταθεί έως την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης και φυσικών προσώπων τα οποία δεν έχουν πραγματοποιήσει έναρξη επιτηδεύματος έως την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της.

β) Σε κάθε περίπτωση, δεν ενισχύονται οι δικαιούχοι για τους οποίους εκκρεμεί εντολή ανάκτησης εκδοθείσα βάσει προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής [(Καν. (ΕΕ) 702/ 2014, άρθρο 1 παρ. 5α)]. Οι εν δυνάμει δικαιούχοι οφείλουν να δηλώνουν, συμπληρώνοντας την υπεύθυνη δήλωση που συμπεριλαμβάνεται στα δικαιολογητικά συμμετοχής κατωτέρω, ότι δεν εκκρεμεί εις βάρος τους τέτοια εντολή.

γ) Έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση στήριξης οι φορείς που είχαν ενταχθεί στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο (ΠΑΑ 2007–2013), με την προϋπόθεση ότι το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της επένδυσης αυτής έχει ολοκληρωθεί και έχει παραληφθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση στήριξης που θα υποβληθεί στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014–2020, θα περιλαμβάνει δαπάνες που δεν έχουν ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο του ΠΑΑ ή σε άλλο πρόγραμμα.

 

 

Πηγη

Μέχρι τις 12 Μαΐου θα μπορούν οι αγρότες να εξοφλήσουν τις εισφορές του Μαρτίου στον ΕΦΚΑ, η καταληκτική ημερομηνία για τις οποίες λήγει κανομικά στα τέλη Απριλίου, σύμφωνα με όσα είπε στην ΕΡΤ ο Διοικητής του Οργανισμού Αθανάσιος Μπακαλέξης.

 

Αφορμή για την παράταση, η οποία ήταν αναμενόμενη, η καθυστέρηση στην ανάρτηση των ειδοποιητηρίων και τα στενά περιθώρια για την πληρωμή τους. Αρχικά τα ειδοποιητήρια ήταν να αναρτηθούν την περασμένη Δευτέρα 24 Απριλίου, κάτι που δεν κατέστη τελικά δυνατό, ενώ δεν έγινε ούτε την Τρίτη, με αποτέλεσμα μια παράταση της προθεσμίας να θεωρείται μονόδρομος, καθώς  δεν μπορούν 1,4 εκατομμύρια υπόχρεοι – μεταξύ των οποίων και αγρότες- να πληρώσουν τις οφειλές τους εντός προθεσμίας δύο μόλις ημερών. Σύμφωνα με τον κ. Μπακαλέξη, τα 1.415.000 ειδοποιητήρια για τους μη μισθωτούς θα αναρτηθούν τελικά την Τετάρτη 26 Απριλίου.

 

Επίσης στο τέλος Μαΐου θα πληρωθούν οι εισφορές του Απριλίου και από τον Ιούνιο θα γίνεται μία πληρωμή κάθε μήνα.

 

 

 

Επιπλέον, ο διοικητής του ΕΦΚΑ τόνισε ότι εφεξής οι αγρότες δεν θα παίρνουν ειδοποιητήρια. «θα υπάρχει ανάρτηση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ από όπου θα κατεβάζουν το ειδοποιητήριο», υπογράμμισε καλώντας και όσους περίμεναν έγγραφη ειδοποίηση για Φεβρουάριο να σπεύσουν.

Σε ότι αφορά τα λάθη, ο Διοικητής ανέφερε ότι η συγκεκριμένη ανάρτηση δεν θα περιλαμβάνει ειδοποιητήρια για 6.400 ασφαλισμένους οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο σύστημα των ΑΠΔ (μπλοκάκια). Ο Διοικητής του ΕΦΚΑ ανέφερε ότι διεκόπη η έκδοση ειδοποιητηρίων για 1.000 περιπτώσεις του ταμείου Νομικών, αλλά και για 500 συνταξιούχους του ΤΣΜΕΔΕ λόγο προβλημάτων των παλαιών μητρώων.

Πάντως σύμφωνα με τα στελέχη του ΕΦΚΑ η εισπραξιμότητα υπερβαίνει το 60%. Ειδικότερα τα έσοδα το πρώτο δίμηνο ανήλθαν σε 307 εκατ. ευρώ έναντι βεβαιωμένων εισφορών ύψους 502 εκατ. ευρώ. Στο μεταξύ πολλοί αγρότες που έχουν καταθέσει τα χαρτιά τους για σύνταξη δεν μπορούν να λάβουν τα χρήματά τους.

 

Το ύψος των εισφορών

 

Υπενθυμίζεται ότι το ύψος της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τους ασφαλισμένους της παραγράφου 1 και τους μελλοντικούς ασφαλισμένους της ίδιας κατηγορίας κατ’ επάγγελμα αγρότες, ορίζεται από την 1.1.2022 σε ποσοστό 20%, αυξανόμενο σταδιακά από την 1.7.2015 έως την 1.1.2022 ως εξής:

 

α. από 1.7.2015 έως 31.12.2016 το ύψος της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κλάδου κύριας σύνταξης αυξάνεται κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώνεται σε ποσοστό 10%, επί των υφισταμένων κατά την δημοσίευση του νόμου ασφαλιστικών κατηγοριών.

 

β. Από 1.1.2017 και εφεξής οι υφιστάμενες ασφαλιστικές κατηγορίες καταργούνται και το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς υπολογίζεται ως ποσοστό επί του φορολογητέου εισοδήματος, αναγόμενο σε μηνιαία βάση, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1. Το κατώτατο ασφαλιστέο μηνιαίο εισόδημα ορίζεται ως το ποσό που αναλογεί στο 70% του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. Το ανώτατο όριο ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς αποτελεί το ποσό της παραγράφου 2 του άρθρου 38.

 

γ. Από 1.1.2017 και έως 31.12.2017 το ποσοστό των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών επί του φορολογητέου εισοδήματος διαμορφώνεται σε 14%.

 

δ. Για το διάστημα από 1.1.2018 και έως 31.12.2018 το ύψος της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς διαμορφώνεται σε ποσοστό 16%, από 1.1.2019 και έως 31.12.2019 αυξάνεται σε ποσοστό 18%, από 1.1.2020 και έως 31.12.2020 διαμορφώνεται σε ποσοστό 19%, από 1.1.2021 και έως 31.12.2021 διαμορφώνεται σε ποσοστό 19.5% και από 1.1.2022 και εντεύθεν διαμορφώνεται στο τελικό ποσοστό 20%.

 

 

Πηγη

 

Αποζημιώσεις ύψους 17.537.860,65 € πρόκειται να καταβάλει ο ΕΛ.Γ.Α. σε 11.498 δικαιούχους παραγωγούς των οποίων η φυτική παραγωγή ή το ζωικό κεφάλαιο ζημιώθηκε από διάφορα καλυπτόμενα ασφαλιστικά αίτια κυρίως μέσα στο 2016 αλλά  και το 2017.

Σύμφωνα με την ανάλυση  των καταβαλλόμενων αποζημιώσεων το μεγαλύτερο μέρος αυτών αφορά ζημιές φυτικής παραγωγής έτους 2016. Με βάση την κατάταξη των πληρωμών το υψηλότερο ποσό αποζημιώσεων συγκεντρώνει ο Νομός Κορινθίας όπου καταβάλλονται συνολικά 3.092.071,96 ευρώ.

Η ημερομηνία καταβολής των αποζημιώσεων στους δικαιούχους είναι η Μ.Πέμπτη 13 Απριλίου  2017.

Για να δείτε αναλυτικά την κατανομή των ποσών ανά Νομό πατήστε εδώ.

Το νέο πρόγραμμα «Business Banking Αγροτικός Τομέας» το οποίο περιλαμβάνει ένα πλέγμα στοχευμένων ενεργειών και προϊόντων για τους αγρότες και τις αγροτικές επιχειρήσεις, εκπόνησε και υλοποιεί η Eurobank.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα «Business Banking Αγροτικός Τομέας», όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση της Eurobank, περιλαμβάνει: τον «Λογαριασμό Αγροτικών Ενισχύσεων», με προνομιακό επιτόκιο 1%, που αφορά στη διεκπεραίωση των καθημερινών συναλλαγών και την πίστωση των αγροτικών ενισχύσεων.

Επίσης, περιλαμβάνει την «Κάρτα του Αγρότη» με επιτόκιο 0% για το διάστημα έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2017, πλέον εισφοράς 0,12% του Ν. 128/1975.

Στη συνέχεια και μέχρι τη λήξη της σύμβασης χρηματοδότησης, το επιτόκιο θα διαμορφωθεί στο 4,8% πλέον εισφοράς 0,12% του Ν. 128/1975. Με την Κάρτα του Αγρότη -τη χρεωστική κάρτα που η Eurobank εκδίδει στο πλαίσιο συνεργασίας με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων- οι δικαιούχοι μπορούν να «προεισπράξουν» το 80% της Βασικής Ενίσχυσης για την κάλυψη παραγωγικών δαπανών που σχετίζονται με την αγροτική εκμετάλλευση.

Περιλαμβάνει επίσης, προγράμματα χρηματοδότησης αγροτικού εξοπλισμού, μέσω των οποίων παρέχεται η δυνατότητα χρηματοδότησης για την αγορά του επαγγελματικού εξοπλισμού, σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρίες του χώρου.

Στόχος της Eurobank μέσω της ολοκληρωμένης στρατηγικής για τους αγρότες και τις αγροτικές επιχειρήσεις, είναι η ουσιαστική στήριξη του πρωτογενούς τομέα, που αποσκοπεί, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της παροχής στήριξης προς τους νέους αγρότες, στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και των επιτυχημένων συνεργασιών, που αποσκοπούν στη δημιουργία οικονομιών κλίμακας στα διάφορα στάδια της παραγωγής και στην ενίσχυση των δράσεων που αφορούν στην προώθηση της καινοτομίας και της έρευνας στον αγροτικό τομέα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, η Eurobank αναπτύσσει μια ολοκληρωμένη δέσμη υπηρεσιών, για την κάλυψη αναγκών με εξειδικευμένα προγράμματα χρηματοδότησης, υποστήριξη στις εξαγωγικές δραστηριότητες και πρόγραμμα ολοκληρωμένων δράσεων για την κάλυψη των αναγκών των επαγγελματιών του Αγροτικού Τομέα σε όλη τη διάρκεια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Παράλληλα, προχωρά στη δημιουργία Αγροτικών Κέντρων, μία πραγματική καινοτομία που θα εξελιχθεί σε προνόμιο για τον αγροτικό κόσμο της χώρας, καθώς θα παρέχονται συμβουλές για την ένταξη στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και για τη συμμετοχή σε όλα τα επιδοτούμενα χρηματοδοτικά προγράμματα. Το πρώτο αγροτικό κέντρο θα γίνει στη Λάρισα και αναμένεται να ξεκινήσει τις εργασίες του, λίγο μετά το Πάσχα.

πηγή: imerisia.gr

Φράουλες άγνωστης προελεύσεως, συνολικού βάρους 1.917 κιλών, δέσμευσαν οι ελεγκτές τροφίμων της διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, από επιχείρηση εμπορίου αγροτικών προϊόντων.

Κατά τον ποιοτικό έλεγχο που πραγματοποίησαν οι ελεγκτές, εντόπισαν και δέσμευσαν ως μη κανονικά, 360 ξυλοκιβώτια με φράουλες βάρους 1.917 κιλών, επειδή το προϊόν δεν πληρούσε τις απαιτήσεις των διατάξεων της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας ως προς τη σήμανση.

 

 

Πηγη

Ασφαλιστικές εισφορές εις διπλούν κινδυνεύουν να κληθούν να πληρώσουν όσοι ασκούν παράλληλα µε την κύρια εργασία τους (µισθωτοί δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα, ελεύθεροι επαγγελµατίες) και αγροτική δραστηριότητα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Agrenda.

Η «καµπάνα» φαίνεται πως χτυπά για δεκάδες χιλιάδες ετερο-επαγγελµατίες που διαθέτουν ένα κτήµα στο χωριό, παράγουν προϊόντα και κάνουν πωλήσεις, προκειµένου να ενισχύσουν το εισόδηµά τους.

Για παράδειγµα, ένας µισθωτός µε µηνιαίο εισόδηµα της τάξης των 1.500 ευρώ και καθαρή πρόσοδο από αγροτικά 2.000 ευρώ το χρόνο, θα αναγκαστεί να επωµιστεί µια επιβάρυνση για εισφορές, που µόνο για τα αγροτικά του εισοδήµατα, θα ανέλθει σε 1.044 ευρώ ετησίως. Αυτό, µόνο για το 2017, καθώς µετέπειτα οι συντελεστές αυξάνουν και αναµένονται ακόµα µεγαλύτερες επιβαρύνσεις.
Αυτό αφήνει να εννοηθεί εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας, που αντιβαίνει όµως στο νόµο 4387/16. Κι αυτό γιατί, το άρθρο 17 του ν. 4387/2016 προβλέπει για την παράλληλη ασφάλιση ότι «ασφαλισµένοι, ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, για τους οποίους προκύπτει βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, υποχρεωτική ασφάλιση σε δύο ή περισσότερους φορείς ή τοµείς ασφάλισης που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ, καταβάλλουν για κάθε αναληφθείσα επαγγελµατική δραστηριότητα τις προβλεπόµενες ασφαλιστικές εισφορές, όπως αυτές καθορίζονται από τον παρόντα νόµο. Στην περίπτωση αυτή για τη δεύτερη αναληφθείσα επαγγελµατική δραστηριότητα δεν εφαρµόζεται η υποχρέωση καταβολής ελάχιστης µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς του άρθρου 39 παράγραφος 3».

Αυτή η διατύπωση, λέει στην Agrenda ο πρώην υπουργός Εργασίας Γ. Κουτρουµάνης, σηµαίνει πως «εισοδήµατα π.χ. ενός δηµόσιου υπαλλήλου από αγροτική δραστηριότητα, δεν µπορούν να υπόκεινται σε εισφορές, αν δεν προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΓΑ. Κι αυτή η υποχρέωση προέκυπτε εφόσον δεν υπήρχε υποχρέωση ασφάλισης σε άλλο ταµείο, δηλαδή µόνο αν κάποιος ήταν κατ’ επάγγελµα αγρότης».

 

 

Πηγη

Με 5 χρυσά, 12 αργυρά και 5 χάλκινα βραβεία επισφραγίστηκε η συμμετοχή της Μεσσηνίας στο διεθνή διαγωνισμό ελαιολάδου (Athena International Olive Oil Competition, ATHIOOC) «Athena 2017» που διοργανώθηκε για 2η φορά φέτος στην Ελλάδα. Οι συμμετοχές των δειγμάτων που συμμετείχαν φέτος αυξήθηκαν κατά 15%, καθώς 295 ελαιόλαδα από 9 χώρες δοκιμάστηκαν από 23 κριτές από 11 χώρες, με τα 156 εξ αυτών να είναι ελληνικά. Μάλιστα, οι ξένες συμμετοχές σημείωσαν αύξηση της τάξης του 200%.

 

Ο ATHIOOC 2017 απένειμε 175 μετάλλια στις εξής κατηγορίες: 17 Μεγάλα Χρυσά (με βαθμό 95-100%), 65 Χρυσά (με βαθμό 85-95%), 55 Αργυρά (με βαθμό 75-85%) και 38 Χάλκινα (με βαθμό 65-75). Η κριτική επιτροπή απένειμε, επίσης, διάφορα ειδικά βραβεία, μεταξύ των οποίων το «Best of Show», δηλαδή το καλύτερο ελαιόλαδο του διαγωνισμού, που για 2η συνεχόμενη φορά πηγαίνει στον ελαιοπαραγωγό Paolo Bonomelli για το ελαιόλαδό του «TreFort» από την περιοχή La Garda στο Βένετο της Ιταλίας.

Φέτος συμμετείχαν στο διαγωνισμό 92 διαφορετικές ποικιλίες ελιάς (+28% σε σχέση με πέρσι), κάτι που καταδεικνύει τον εξαιρετικό πλούτο του κόσμου της ελιάς και του ελαιολάδου.

Η τελετή απονομής του ATHIOOC 2017 θα γίνει στην Αθήνα το Σάββατο 22 Απριλίου, στις 18.00, στο ξενοδοχείο King George II στην Πλατεία Συντάγματος. Θα προηγηθεί ολοήμερη παρουσίαση και των 175 βραβευμένων ελαιολάδων, που θα είναι διαθέσιμα προς γευστική δοκιμή.

Βραβεία σε μεσσηνιακές εταιρείες και ελαιόλαδα

Σύμφωνα με τα στοιχεία επί την επίσημη ιστοσελίδα του διεθνούς διαγωνισμού, στη φετινή εκδήλωση ικανοποιητικός ήταν ο αριθμός των μεσσηνιακών εταιρειών και ελαιόλαδων που κέρδισαν μια σειρά από βραβεία.

Ειδικότερα:

Χρυσό μετάλλιο κέρδισαν οι εταιρείες: Mati Ladi, – παραγωγός: Ρεΐκια, Essential Organic- παραγωγός: G.E.T. Greek Exquisite Tastes, Greek Pony Farm Organic- παραγωγός: The Greek Pony Farm (Κυπαρισσία), Mani Blauel – παραγωγός: Blauel Greek Organic Products, Navarino Icons- παραγωγός: Navarino Icons.

Αργυρά μετάλλια: Βάτσικο Φρουτώδες- παραγωγός: Α.Σ. Ελαιώνας (Γαργαλιάνοι), Ελαιώνες Ταγκαλάκη- παραγωγός: Ελαιώνες Ταγκαλάκη, Κωνσταντόπουλος – παραγωγός: Όλυμπ, Λάδι Βιώσας Λεμόνι- παραγωγός: Λάδι Βιώσας, Biosphere- παραγωγός: Noos Trade, Doleon Primium- παραγωγός: Sia Natures Icons, Immortalitas- παραγωγός: Χριστίνα και Άρτεμις Σκαρπαλέζου, Lia Premium- παραγωγός: Lia (Φιλιατρά), Makaria Terra- παραγωγός: Μακάρια Τέρρρα, Spirit of Greece- παραγωγός: Spirit of Greece, Sterna- παραγωγός: Αγροτικός Συνεταιρισμός Στέρνας.

Χάλκινα Μετάλλια: Βάτσικο Πράσινο – παραγωγός: Α.Σ. Ελαιώνας, Παίνεμα – παραγωγός: Esterra Olive Goods, Greek Pony Farm – παραγωγός: The Greek Pony Farm, One and Olive – παραγωγός: One and Olive.

Ειδικά Βραβεία Κριτικής Επιτροπής: Καλύτερο ελληνικό ελαιόλαδο βιολογικής καλλιέργειας: Essential Organic – παραγωγός: G.E.T. Greek Exquisite Tastes.

 
 

Καταργείται η παράγραφος βασιλικού διατάγματος 1969 για την αποκλειστικότητα της Λαχαναγοράς Πατρών.

 

Καταργείται η αποκλειστικότητα των κεντρικών λαχαναγορών και πλέον θα μπορούν να λειτουργούν σε οργανωμένα πάρκα. Τα εν λόγω πάρκα πώλησης θα μπορούν να λειτουργούν ακόμη και εντός περιοχών χονδρεμπόρων.

Αυτό προβλέπει τροπολογία -σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών- η οποία κατατέθηκε την Τετάρτη 29 Μαρτίου στη Βουλή. Πρόκειται μάλιστα για ένα από τα προαπαιτούμενα καθώς οδηγεί σε απελευθέρωση των αγορών χονδρικής νωπών προϊόντων.

Με την εν λόγω τροπολογία καταργείται παράγραφος βασιλικού διατάγματος του 1969 για την αποκλειστικότητα της Κεντρικής Λαχαναγοράς Πατρών.

Ο υπουργός Οικονομίας Δ. Παπαδημητρίου αναφερόμενος στο διάταξη τόνισε πως «πρόκειται για προαπαιτούμενο» που ανασύρθηκε απευθείας από την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ. Υποστηρίζοντας την τροπολογία ο υπουργός Οικονομίας υπογράμμισε ότι οι αλλαγές αποσκοπούν στη βελτίωση της παραγωγικότητας των χονδρεμπορικών επιχειρήσεων νωπών προϊόντων, στην ενίσχυση του ανταγωνισμού και της καταναλωτικής επιλογής, στην ανάληψη συνεργατικών πρωτοβουλιών ανάμεσα σε ομοειδείς επιχειρήσεις και επιχειρήσεις συγγενών κλάδων, καθώς και την αποτελεσματική εποπτεία των αγορών από τη διοίκηση.

Η ίδρυση

Όπως είπε ο κ. Παπαδημητρίου, με το πρώτο προτεινόμενο άρθρο αναγνωρίζεται η δυνατότητα ίδρυσης οργανωμένων αγορών χονδρικής πώλησης νωπών αγροτικών προϊόντων εντός οργανωμένων υποδοχέων μεταποιητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (του άρθρου 41, παράγραφος 4 του ν. 3982/2011) και διακρίνονται σαφώς από τις Κεντρικές Αγορές (της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3475/1955). Με το δεύτερο προτεινόμενο άρθρο εισάγεται ειδική κατηγορία επιχειρηματικού πάρκου χονδρικής πώλησης νωπών προϊόντων (επίσης στο άρθρο 41 του ν. 3982/2011) και υπάρχει ειδική πρόβλεψη για τη δυνατότητα εγκατάστασης αυτών των πάρκων εντός περιοχών χονδρεμπορίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με το τρίτο προτεινόμενο άρθρο καταργείται η παράγραφος 2 του άρθρου 15 του βασιλικού διατάγματος 746 του 1969. Αφορά ουσιαστικά στην κατάργηση διάταξης με την οποία είχε καθιερωθεί η αποκλειστικότητα της Κεντρικής Λαχαναγοράς Πατρών στη διενέργεια χονδρικού εμπορίου νωπών αγροτικών προϊόντων στην Πάτρα.

Συνολικά στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών «Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις» προσετέθησαν 16 υπουργικές τροπολογίες και έξι βουλευτικές.

Αντιπαράθεση 

Η προσθήκη πολυσέλιδων τροπολογιών της τελευταίας στιγμής προκάλεσε έντονη πολιτική αντιπαράθεση στην Ολομέλεια. Μάλιστα, τόσο ο Θ. Φορτσάκης από τη ΝΔ, όσο και ο Γιώργος Αρβανιτίδης από την ΔΗΣΥ επέκριναν την κυβέρνηση χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη την πρακτική.

Οι αλλαγές στα μέρη πώλησης αγροτικών προϊόντων σε ό, τι αφορά στις λαϊκές αγορές δημιούργησε αντιδράσεις από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αφού ο βουλευτής Θανάσης Μπούρας, ο οποίος επεσήμανε ότι ο αρμόδιος για τα αγροτικά προϊόντα, δεν είχε ιδέα.

Ειδικότερα ο κ. Μπούρας σημείωσε ότι θα μπορούσε να είναι μια θετική διάταξη για την βελτίωση της παραγωγικότητας αλλά δεν τη γνώριζε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, όταν το πρωί, συνομίλησαν.

«Δε γνωρίζει τίποτα για αυτό το θέμα», τόνισε ο βουλευτής Αττικής και υποστήριξε ότι πρέπει αυτές οι ρυθμίσεις να συζητηθούν με την κανονική διαδικασία κι όχι με τη διαδικασία των τροπολογιών, ώστε να καταθέσουν όλοι οι συναρμόδιοι και εμπλεκόμενοι φορείς και αγρότες τις απόψεις τους για τις λαϊκές αγορές.

Παρότι ο αριθμός των τροπολογιών, συγκριτικά πάντα, δεν είναι τόσο μεγάλος (συνολικά 22) το στοιχείο που καυτηρίασαν οι βουλευτές είναι ότι έρχονται την τελευταία στιγμή, λίγο πριν την ψηφοφορία δηλαδή, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει χρόνος να τις «ξεσκονίσουν» τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Κι επίσης ορισμένες από αυτές, αντί να αφορούν ένα θέμα, έχουν άρθρα και μάλιστα διαφορετικών υπουργείων δηλαδή είναι σαν μίνι νομοσχέδια», σχολίαζαν.

 

 

Πηγη

Το σκληρό σιτάρι, επί ίσοις όροις, δείχνει να αντιπαλεύει χρόνο µε το χρόνο η καλλιέργεια του ηλίανθου. Με τις καλλιεργητικές πρακτικές να έχουν βελτιωθεί και τις αποδόσεις να αυξάνουν, τώρα και πιο πρώιµος, ο ηλίανθος ανεβαίνει σκαλοπάτια στις επιλογές των καλλιεργητών.

 

Την ίδια ώρα οι µεταποιητικές µονάδες στον κλάδο του βιοντίζελ (ΣΒΙΒΕ) απευθύνουν αίτηµα στις αρµόδιες αρχές να συµπεριλάβουν τον ηλίανθο στο νέο πρόγραµµα Απονιτροποίησης.

Με τους παραγωγούς να έχουν σπείρει ήδη τον ηλίανθο από τον Φεβρουάριο σε πολλές από τις περιοχές καλλιέργειας του προϊόντος, ξεκίνησε φέτος η σεζόν νωρίτερα από κάθε άλλη φορά µε την επιλογή αγρών που δεν κρατούν πολλή υγρασία. Το σύνηθες είναι να µπαίνουν οι παραγωγοί στο χωράφι µετά τις 15 Μαρτίου και αφού η θερµοκρασία εδάφους σταθεροποιηθεί στους 8οC. Με την τεχνική της πρώιµης σποράς η καλλιέργεια µπορεί να ωφεληθεί στο στάδιο της άνθησης και της πλήρωσης των σπόρων από τις βροχές του Μαΐου και Ιουνίου αλλά και να αποφύγει τις υψηλές θερµοκρασίες του θέρους, που συµβάλλουν στην προσβολή από την ασθένεια Μακροφοµίνα.Την ειδοποιό αυτή διαφορά στη φετινή καλλιεργητική σεζόν του ηλίανθου επισήµανε το στέλεχος του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα ∆ράµας, Άνθιµος Αναστασιάδης, µιλώντας σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Σάββατο 18 Μαρτίου ο Αγροτικός Σύλλογος της Αλεξάνδρειας Ηµαθίας, µε αντικείµενο τις βασικές αρχές διαχείρισης της καλλιέργειας. Σύµφωνα µε τον οµιλητή, στη χώρα µας η κύρια ζώνη καλλιέργειας είναι η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία καταλαµβάνει περίπου 75% των εκτάσεων των 650.000 συνολικά στρεµµάτων. Σε ό,τι αφορά την σταθερότητα της καλλιέργειας σύµφωνα µε τον κ. Αναστασιάδη, συµβάλλουν η προσαρµοστικότητα που δείχνει σε ποικίλους τύπους εδαφών, η αντοχή στην ξηρασία, η άριστη προσαρµογή του στον κύκλο αµειψισποράς άλλων αροτραίων και το καθεστώς συµβολαιακής γεωργίας, δίδοντας 0,35 ευρώ ανά κιλό για τη φετινή σεζόν.

Η ένταξη του ηλίανθου σε έναν µακρύ κύκλο αµειψισποράς, τουλάχιστον 3-4 ετών, σύµφωνα µε τον κ. Αναστασιάδη θεωρείται απαραίτητη, λόγω της εµµονής των ασθενειών. Ωστόσο η έλλειψη εναλλακτικών λύσεων, όπως είπε, υποχρεώνει τον Έλληνα καλλιεργητή να τοποθετεί τον ηλίανθο σε µικρότερου κύκλου αµειψισπορά και πολλές φορές ως µονοκαλλιέργεια για περισσότερα από δύο έτη. «Στις συνθήκες της χώρας µας, τόσο ως προηγούµενη, όσο και ως επόµενη καλλιέργεια για τον ηλίανθο, τα καλύτερα αποτελέσµατα έχουν το σιτάρι και το καλαµπόκι, τόνισε και πρόσθεσε πως ιδιαίτερα µε το καλαµπόκι, αναπτύσσεται µια σχέση συνέργιας, που είναι επωφελής και για τις δύο καλλιέργειες, όταν εναλλάσσονται στον κύκλο της αµειψισποράς.

 

 

πηγη

Ειδικότερα, προβλήματα που έχουν ανακύψει από τη λήξη των αποφάσεων παραχώρησης χρήσης ακινήτων σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή ανέργους με αποφάσεις του οικείου Περιφερειάρχη, επιδιώκει να λύσει σχετική διάταξη που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις», το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από τις 24 Μαρτίου έως τις 24 Απριλίου.

 

Αναλυτικότερα, στο άρθρο 12 του κεφαλαίου Γ του εν λόγω νομοσχεδίου περιλαμβάνεται διάταξη με την οποία αντιμετωπίζεται το πρόβλημα που έχει ανακύψει από τη λήξη των αποφάσεων παραχώρησης χρήσης ακινήτων σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή ανέργους με αποφάσεις του οικείου Περιφερειάρχη, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 13 του άρθρου 36 του ν. 4061/2012, όπως ισχύει.

 

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, επειδή αφενός δεν υπάρχει δυνατότητα παράτασης των παραχωρήσεων αυτών με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο και αφετέρου το Υπουργείο επιθυμεί την αξιοποίηση των αγροτικών εκτάσεων της χώρας με έμφαση την παραχώρηση τους σε ομάδες παραγωγών και Συνεταιρισμούς, κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 4384/2016, χωρίς, ωστόσο, ακόμη να έχουν εκδοθεί όλες οι κανονιστικές πράξεις που απαιτούνται για την εφαρμογή τους, κρίνεται σκόπιμη η παράταση της ισχύος των ανωτέρω αποφάσεων παραχώρησης χρήσης ακινήτων για ακόμη μία καλλιεργητική περίοδο. Για το μεταβατικό αυτό στάδιο προτείνεται η σχετική νομοθετική ρύθμιση.

 

Αναλυτικά, η εν λόγω ρύθμιση έχει ως εξής:

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 12 Χρήση αγροτικών ακινήτων

 

Οι αποφάσεις παραχώρησης χρήσης αγροτικών ακινήτων σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή σε ανέργους εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, που εκδόθηκαν από τον οικείο Περιφερειάρχη ή το εξουσιοδοτημένο απ' αυτόν όργανο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παράγραφος 13 του ν. 4061/2012, όπως προστέθηκε με το άρθρο 168 παρ. 2 περίπτωση β' του ν. 4099/2012 και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 παρ.14 περίπτωση γ' του ν. 4235/2014 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 παράγραφο 1 του ν. 4351/2015, παρατείνονται έως 31-10-2017. Εξαιρούνται τα αγροτικά ακίνητα για τα οποία έχουν εκδοθεί αποφάσεις παραχώρησης χρήσης, από 1-11-2016 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 έως 11 του ν. 4061/2012, όπως ισχύουν, του άρθρου 3 του ν.δ. 497/1974 ή άλλες ισχύουσες διατάξεις. Η χρονική διάρκεια παραχώρησης της χρήσης, κατά τα ανωτέρω, ισχύει για ένα έτος από την έκδοση της απόφασης παραχώρησης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχή στην διαβούλευση επισκεφθείτε τον σύνδεσμο:

http://www.opengov.gr/ypaat/?p=1831

 

phgh

1ο Κατάστημα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Αλ. Υψηλάντου 149, Πάτρα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ- FAX
2610-625692

EMAIL
info@agrofitiki.com

2o Κατάστημα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δημοκρατίας 72, Οβρυά

ΤΗΛΕΦΩΝΟ- FAX
2610-526320

EMAIL
info@agrofitiki.com

Λίπανση Ελιάς

facebook

facebook  

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ