Sensitive
Your Slogan Here
×
 x 

Το καλάθι σας είναι άδειο.
Shopping cart
Το καλάθι σας είναι άδειο.

Τηλέφωνα Παραγγελιών 2610 625.692
2610 526.320

Κατηγορίες

Ακολουθήστε μας στο facebook

Οικονομικές Ενισχύσεις

Οικονομικές Ενισχύσεις (85)

Με τροποποιητική απόφαση που υπέγραψε ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Χαρ. Κασίμης η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης υποψηφιότητας προς ένταξη στο Μέτρο 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» παρατείνεται μέχρι τις 10 Αυγούστου.

Στόχος του Μέτρου είναι η συσπείρωση των παραγωγών σε ομάδες ή οργανώσεις στο τομέα της γεωργίας που θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις της αγοράς, να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους δύναμη, να διευρύνουν τον αριθμό των πιθανών αγοραστών και να μειώσουν το ανά παραγωγό κόστος παραγωγής.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν νέες ομάδες παραγωγών και οργανώσεις παραγωγών, οι οποίες έχουν αναγνωριστεί επίσημα μετά τη δημοσίευση του ν. 4384/2016 και ανήκουν στην κατηγορία των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) όπως αυτές ορίζονται στη σύσταση της Επιτροπής (2003/361/ΕΚ) με σκοπό σύμφωνο με την παρ. 1 του άρθρου 27 του Καν. 1305/2013.
Ο ελάχιστος αριθμός μελών για τις ομάδες φυτικής παραγωγής είναι 10, για τις ομάδες ζωικής παραγωγής 5 και για τις οργανώσεις παραγωγών φυτικής και ζωικής παραγωγής όπως προβλέπεται από την υπ' αριθμ. 397/18235/2017 ΥΑ (Β΄601), όπως ισχύει κάθε φορά.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων είναι οι ακόλουθες:

να έχει έδρα στην ελληνική επικράτεια. Στην περίπτωση που η Ομάδα / Οργάνωση αποτελεί σαφώς οριζόμενο μέρος νομικού προσώπου του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου
να λειτουργεί με ξεχωριστή λογιστική ή/και διοικητική διαχείριση, σύμφωνα με την απόφαση του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 37 του ν.4384/2016.

Ποσά και ποσοστά στήριξης

Η οικονομική στήριξη για τη σύσταση των νέων ομάδων παραγωγών και οργανώσεων παραγωγών χορηγείται σε ετήσια βάση με τη μορφή ποσού στήριξης (κατ΄ αποκοπή ενίσχυση) που αποτελεί ποσοστό επί της ετήσιας εμπορεύσιμης αξίας των προϊόντων της ομάδας παραγωγών ή οργάνωσης παραγωγών μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης του αιτήματος στήριξης.
Η α' δόση καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης με την υποβολή σχετικής αίτησης από το δικαιούχο.

Οι υπόλοιπες τέσσερεις (4) δόσεις καταβάλλονται μία κάθε έτος για τα επόμενα τέσσερα (4) έτη και με τη συμπλήρωση του ημερολογιακού έτους από την αναγνώριση της ομάδας / οργάνωσης από τον αρμόδιο φορέα με την υποβολή σχετικής αίτησης από το δικαιούχο.

Στην περίπτωση που η ομάδα παραγωγών / οργάνωση παραγωγών έχει αναγνωριστεί σε έτος προηγούμενο της αίτησης υποβολής στήριξης τότε μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης μπορεί να υποβάλει αίτηση πληρωμής για όσα έτη λειτουργίας έχουν συμπληρωθεί κατά την ημερομηνία υποβολής αυτής.
Ο υπολογισμός της αξίας παραγωγής για την α΄ δόση πληρωμής εφόσον η ομάδα παραγωγών ή η οργάνωση παραγωγών δεν έχει συμπληρώσει ένα (1) ημερολογιακό έτος λειτουργίας από την αναγνώρισή της, πραγματοποιείται βάσει της μέσης ετήσιας αξίας της διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής των μελών κατά τη διάρκεια τριών (3) ετών πριν από την αναγνώριση της ομάδας ή της οργάνωσης.
Στην περίπτωση που η ομάδα παραγωγών ή η οργάνωση παραγωγών έχει συμπληρώσει ένα (1) ημερολογιακό έτος λειτουργίας από την αναγνώρισή της, ο υπολογισμός της αξίας παραγωγής προκύπτει από τη μέση ετήσια αξία της διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής της ομάδας ή οργάνωσης παραγωγών. Η μέση ετήσια αξία προκύπτει από τα αντίστοιχα φορολογικά στοιχεία (τιμολόγια).
Για τα επόμενα έτη η αξία παραγωγής περιλαμβάνεται ως εκτίμηση στο επιχειρηματικό σχέδιο και επαληθεύεται από τα αντίστοιχα παραστατικά (τιμολόγια).
Η βεβαίωση της αξίας εμπορευθείσας παραγωγής προκύπτει σε όλες τις άνω περιπτώσεις από ορκωτό λογιστή εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ελεγκτών της ΕΛΤΕ, για το προϊόν ή τα προϊόντα που έχει αναγνωριστεί η ομάδα / οργάνωση, για κάθε ημερολογιακό έτος από την αναγνώρισή τους.

Το ποσό στήριξης καταβάλλεται ανά έτος ως ακολούθως:
10% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 1ο έτος μετά την αναγνώριση (σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 27 του Καν. 1305/2013) 8% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 2ο έτος μετά την αναγνώριση
6% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 3ο έτος μετά την αναγνώριση
4% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 4ο έτος μετά την αναγνώριση
2% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 5ο έτος μετά την αναγνώριση.

Το ποσό στήριξης δεν συνδέεται με επιλέξιμες δαπάνες ή κόστη. Ωστόσο, στην αναλυτική λογιστική καταχώρηση των δαπανών κατά κατηγορία θα πρέπει να εμφανίζονται δαπάνες που είναι συναφείς με την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και τις λειτουργικές δαπάνες.
Ο προϋπολογισμός ένταξης υπολογίζεται ως το άθροισμα των ετήσιων εκτιμώμενων ποσών πληρωμής, όπως προκύπτει από τον σχετικό πίνακα του επιχειρηματικού σχεδίου και δε δύναται να αυξηθεί.

Η ετήσια στήριξη κάθε δικαιούχου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ.

 

 

Πηγή

Τις διαδικασίες που εφαρμόζει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ως διαπιστευμένος Οργανισμός Πληρωμών, για τη διαδικασία χορήγησης των ενισχύσεων στους δικαιούχους στο πλαίσιο της Δράσης 10.2.1 «Γενετικοί πόροι στην Κτηνοτροφία», του Υπομέτρου 10.2, του Μέτρου 10, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 καθορίζει αναλυτικό εγχειρίδιό του, που αναρτήθηκε στη διαύγεια στις 2 Ιουλίου 2018.

Όπως αναφέρεται σε αυτό, αρμόδιος φορέας για την έγκριση της δαπάνης (αναγνώριση και εκκαθάριση) για τους δικαιούχους της Δράσης 10.2.1, του Υπομέτρου 10.2, του Μέτρου 10, έχει οριστεί ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισμός Πληρωμών διά των οργανικών μονάδων επιπέδου Περιφερειακών Διευθύνσεων (Π.Δ.).

Σε σχέση με τη διαδικασία έγκρισης δαπάνης και την αίτηση πληρωμής ξεκαθαρίζεται ότι η οικονομική ενίσχυση για κάθε εγκεκριμένο δικαιούχο αποδίδεται απολογιστικά ανά δίμηνο. Η εξόφληση των δαπανών πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί εντός του εν λόγω διμήνου. Δαπάνες που εξοφλούνται εντός ενός διμήνου πρέπει να υποβληθούν με το αίτημα πληρωμής του εν λόγω διμήνου και όχι σε επόμενο.

Για την καταβολή της κάθε δίμηνης δόσης της οικονομικής ενίσχυσης, ο δικαιούχος υποβάλλει αίτηση πληρωμής, μέχρι την τελευταία μέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη του διμήνου ή όπως η καταληκτική ημερομηνία ορίζεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο.  Ομοίως για το αίτημα πληρωμής του τελευταίου διμήνου, υποβάλλεται όπως η καταληκτική ημερομηνία ορίζεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Η αίτηση πληρωμής υποβάλλεται ηλεκτρονικά από το δικαιούχο, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Ο.Π.Σ.Α.Α.), λαμβάνοντας ηλεκτρονικό πρωτόκολλο κατά την οριστικοποίηση. Με βάση την ημερομηνία οριστικοποίησης ελέγχεται το εμπρόθεσμο της υποβολής. Αίτηση πληρωμής υποβάλλεται για κάθε μία ενέργεια της Δράσης.

Συνυποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1.    Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων-σε ισχύ. Σε περίπτωση που υπάρχει όρος παρακράτησης, η φορολογική ενημερότητα συνοδεύεται απαραιτήτως και από την Ταυτότητα Πληρωμής.
2.    Ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων-σε ισχύ, από τα ταμεία ασφάλισης του προσωπικού.
3.    i) Υπογεγραμμένη σύμβαση εργασίας /έργου προσωπικού άπαξ. ii) Ανάλυση που προσδιορίζει το βασικό μισθό, σύμφωνα με το ν. 3454/2015 (Α’, 176) όπως αυτός ισχύει
4.    Αντίγραφο της απόφασης του δικαιούχου για την πρόσληψη του προσωπικού. Το εν λόγω αντίγραφο υποβάλλεται κατά το δίμηνο αναφοράς της αίτησης πληρωμής που πραγματοποιήθηκε η πρόσληψη του προσωπικού.
5.    Αντίγραφο της απόφασης του δικαιούχου για την απόλυση του προσωπικού. Το εν λόγω αντίγραφο υποβάλλεται κατά το δίμηνο αναφοράς της αίτησης πληρωμής που πραγματοποιήθηκε η απόλυση του προσωπικού.
6.    Καταστάσεις πληρωμών μισθών και ημερομισθίων, καταστάσεις πληρωμών ημερήσιων αποζημιώσεων και οδοιπορικών εξόδων του απασχολούμενου προσωπικού στην υλοποιούμενη δράση, και βεβαιώσεις είσπραξης αποδοχών (υπόδειγμα 4) που αναφέρουν το καθαρό ποσό της μισθοδοσίας και οδοιπορικών του κάθε υπαλλήλου ανά μήνα. Το σύνολο των ανωτέρω δικαιολογητικών είναι θεωρημένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του δικαιούχου.

6 α. Αποδεικτικό καταβολής αποδοχών σε τραπεζικό λογαριασμό.

6 β. Αποδεικτικό καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (Α.Π.Δ.) και οποιωνδήποτε νόμιμων κρατήσεων και Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) Επισήμανση: θα πρέπει από τα προσκομιζόμενα παραστατικά να τεκμηριώνονται οι δηλώσεις και εξοφλήσεις των δαπανών για το προσωπικό στο πλαίσιο του Μέτρου.

7. Εγκρίσεις εντολών μετακινήσεων και ημερολόγια κίνησης του απασχολούμενου προσωπικού στην υλοποιούμενη δράση.

8. Δελτία παροχής υπηρεσιών ή άλλα νόμιμα παραστατικά αγοράς μηχανικού, ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού, καθώς και υλικών, εφοδίων (αναλώσιμων και μη), σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Στοιχείων (Κ.Φ.Α.Σ.).

9. Αποδεικτικά εξόφλησης των παραστατικών αγοράς μηχανικού, ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού, καθώς και υλικών, εφοδίων (αναλώσιμων και μη) σύμφωνα με τον Κ.Φ.Α.Σ. Σε περίπτωση που το ποσό του εκδιδόμενου παραστατικού είναι μεγαλύτερο του εκάστοτε ισχύοντος ορίου εγχρήματης συναλλαγής σύμφωνα με τον Κ.Φ.Α.Σ., θα πρέπει επιπλέον να επισυναφθεί και αποδεικτικό/ά πληρωμής με τη χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής. Σε περίπτωση που ο πωλητής δεν είναι υποχρεωμένος να εκδώσει παραστατικό πώλησης, τότε ο δικαιούχος οφείλει να εκδώσει παραστατικό αγοράς, υπό την προϋπόθεση ότι ανήκει στην κατηγορία όπου σύμφωνα με τον Κ.Φ.Α.Σ. υποχρεούται να εκδίδουν τέτοια στοιχεία.

 

πηγη

Αν όλα πάνε καλά, μέχρι τις 20 του ερχόμενου Ιουλίου προβλέπεται να αρχίσει η καταβολή των αποζημιώσεων στους χιλιάδες παραγωγούς ροδάκινων και νεκταρινιών των οποίων η σοδειά υπέστη πλήγμα από τις άκαιρες βροχοπτώσεις του Ιουλίου του 2017. Αυτή τη διαβεβαίωση παρέσχε μιλώντας την Παρασκευή 15 Ιουνίου ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Νίκος Αντώνογλου, στη διάρκεια της τοποθέτησής του, στο 3ο Φεστιβάλ Ροδάκινου, που πργαματοποιήθηκε στη Βέροια. Παράλληλα, όπως ανέφερε μιλώντας στον ΑγροΤύπο, ο κ. Χρήστος Γιαννακάκης, πρόεδρος της Κοινοπραξίας Ομάδων Παραγωγών Ημαθίας, που ήταν παρών, ως συνδιοργατής, «για το θέμα των de minimis και του εμπάργκο, οι εξελίξεις τοποθετούνται χρονικά από τον Αύγουστο κι έπειτα», οπότε λήγουν οι δεσμεύσεις του εν ισχύ μνημονίου.

Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου, κ. Νίκος Αντώνογλου έκανε λόγο για πρόθεση του ΥπΑΑΤ να μπει τέλος στα στέκια και στη μαύρη διακίνηση αγροτικών προϊόντων, που υπονομεύουν το εισόδημα των παραγωγών.

Από την πλευρά του, ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας, κ. Κώστας Καλαϊτζίδης έδωσε έμφαση στην ομιλία στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ροδακινοπαραγωγοί, όπως το εμπάργκο, οι υψηλοί φόροι και εισφορές στον ΕΦΚΑ.

Στο συνέδριο, οι εργασίες του οποίο κράτησαν πάνω από τέσσερις ώρες συζητήθηκαν φυσικά και θέματα αγοράς, ενώ όπως τονίστηκε η κατάσταση φέτος όσον αφορά στις τιμές είναι καλύτερη για το νεκταρίνι, όχι όμως για το ροδάκινο.

Ο Ισπανός Javier Basois, προεδρος συνεταιριστικής οργάνωσης και κονσερβοποιίας στην Αραγονία αναφέρθηκε στην κατασταση που επικρατεί στη χώρα του, όσον αφορά στο ροδάκινο λόγω της «μεγάλης παραγωγής και των προβλημάτων διάθεσης και χαμηλών τιμών».

Τέλος, ο εκπρόσωπος της τράπεζας Πειραιώς, κ . Γιάννης Χανιωτάκης, εστίασε στις χρηματοδοτικές λύσεις που προσφέρει η τράπεζα και ιδίως στην Κάρτα του Αγρότη.

 

 

πηγη

Την έναρξη πέντε νέων δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020, συνολικού προϋπολογισμού 365 εκατ. ευρώ, για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την ενεργειακή αναβάθμιση των νοσοκομείων και την στήριξη των τοπικών οικονομιών, ανακοινώνει το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Ενδιαφέρον για τον αγροτικό τομέα παρουσιάζει τα προγράμματα «Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου» και «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός», όπου δικαιούχοι είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και του αγροδιατροφικού τομέα, ο οποίος είναι ένας από τους εννέα κλάδους προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ). Επίσης τα προγράμματα «Ψηφιακό Άλμα» και «Ψηφιακό Βήμα» στοχεύουν στην ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων όλων των κλάδων. Για τα νέα προγράμματα, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, δήλωσε: «Προχωρούμε σε στοχευμένες παρεμβάσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες της οικονομίας και των τοπικών κοινωνιών, κάνοντας πράξη την δέσμευσή μας για δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη».


Και πρόσθεσε: «Τα νέα προγράμματα υλοποιούνται στο πλαίσιο της στρατηγικής μας για την αναβάθμιση βασικών υποδομών, τη στήριξη των τοπικών οικονομιών και την ουσιαστική ενίσχυση της παραγωγικής δραστηριότητας. Θα ακολουθήσουν ανάλογες πρωτοβουλίες το επόμενο διάστημα».

Οι νέες δράσεις του ΕΣΠΑ είναι:


«Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου» (π/υ 50 εκατ. ευρώ): το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς τουριστικούς και πολιτιστικούς πόρους. Ο Δήμος σε συνεργασία με τον τοπικό Εμπορικό Σύλλογο ή Επιμελητήριο θα υλοποιήσει ένα συνεκτικό σχέδιο παρεμβάσεων, με στόχο την λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και την οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας στη λογική της «έξυπνης πόλης». Ο μέγιστος προϋπολογισμός των προτάσεων που θα κατατεθούν είναι 1,9 εκατ. ευρώ και το ποσοστό της ενίσχυσης είναι 100%.

«Ψηφιακό Βήμα» (π/υ 50 εκατ. ευρώ) και «Ψηφιακό Άλμα» (π/υ 50 εκατ. ευρώ): αφορούν στην υποστήριξη πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων όλων των κλάδων για στοχευμένες επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Στο πλαίσιο της δράσης «Ψηφιακό Βήμα», δύναται να υποβληθούν επενδυτικά σχέδια από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ, ενώ στη δράση «Ψηφιακό Άλμα» από 55.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ. Το ποσοστό της επιδότησης ανέρχεται σε 50% και καλύπτονται δαπάνες εξοπλισμού, λογισμικού και υπηρεσιών που παρέχονται από τρίτους (hosting, σύνδεση στο Διαδίκτυο, υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης, μετάφρασης του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος κ.α.).

«Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» (π/υ 150 εκατ. ευρώ): αφορά μεσαίες επιχειρήσεις  για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων από 50.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ. Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και για τη βελτίωση των εξαγωγικών τους δυνατοτήτων. Με ποσοστό επιδότησης 50% θα χρηματοδοτηθούν δαπάνες που αφορούν στον σχεδιασμό, στην τυποποίηση και στην πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών, στα μεταφορικά μέσα, καθώς και στην προμήθεια παραγωγικού εξοπλισμού και στο μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέου προσωπικού).

«Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων - Παραγωγή Ενέργειας από Μονάδες ΣΗΘΥΑ ή με χρήση ΑΠΕ σε νοσοκομεία» (π/υ 65 εκατ. ευρώ): Δυνητικοί δικαιούχοι είναι τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ με δυναμικότητα μεγαλύτερη των 400 κλινών για την Περιφέρεια Αττικής και 200 κλινών για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες. Περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση και την εξοικονόμηση ενέργειας, την εγκατάσταση μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού - θερμότητας (ΣΗΘΥΑ) και την αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

 
 
 

Τα εργαλεία τοπικής ανάπτυξης όπως το Leader, έρχονται να προστεθούν στο οπλοστάσιο μιας πολιτικής που στοχεύει στη δημιουργία εμβληματικών παρεμβάσεων που θα αναδεικνύουν την τοπική παραγωγή και γαστρονομία.

 

Τα παραπάνω τόνισε κατά την ομιλία του στην διάσκεψη με θέμα «Το ελαιόλαδο ως βάση της μεσογειακής διατροφής και πολύτιμος σύμμαχος της υγείας» ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαμπος Κασίμης.

 

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της επιτροπής «Φυσικοί Πόροι» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών στην Πύλο (24-25 Μαΐου), και συμμετείχαν 120 αυτοδιοικητικοί από τα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου τόνισε ότι στρατηγικός στόχος της πολιτείας είναι η ανάδειξη της ποιότητας και της ταυτότητας του αγροδιατροφικού τομέα της χώρας με τη σύνδεση της γεωργίας με άλλους οικονομικούς και κοινωνικούς τομείς όπως είναι η υγεία, η εκπαίδευση και ο τουρισμός.  

 

Όπως υποστήριξε ο κ. Κασίμης, μια συζήτηση για τη διατροφή συμπεριλαμβάνει εξ’ ορισμού και μια συζήτηση για την γεωργία, με όρους αγροτικής πολιτικής και αγροτικής ανάπτυξης. Στη συνέχεια έκανε αναφορά στο σημαντικό ρόλο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής ως μέσο που υποστηρίζει τον αγροτικό τομέα της Ε.Ε. στην παροχή των αγαθών που παράγει η γεωργία στο κοινωνικό σύνολο και ως εκ τούτου αφορά όχι μόνο τα 44 εκατομμύρια περίπου γεωργούς αλλά και εκατομμύρια καταναλωτές στην Ε.Ε. και τον κόσμο, καθώς εξασφαλίζει μια μεγάλη ποικιλία ασφαλών, ποιοτικών, τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων αλλά και προϊόντων με «Γεωγραφική Ένδειξη».

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων τόνισε επιπλέον ότι ο βασικός στρατηγικός στόχος για τον αγρο-διατροφικό τομέα της χώρας μας κατευθύνεται προς ένα μοντέλο παραγωγής προϊόντων με ποιότητα και ταυτότητα, προωθώντας ένα διατροφικό μοντέλο που εξασφαλίζει την καλή διατροφή και την υγεία. Με βάση το στόχο αυτό, σχεδιάζεται η σταδιακή μετατόπιση στο ποιοτικό και διαφοροποιημένο αγρο-διατροφικό πρότυπο παραγωγής και η διαδραστική σχέση της γεωργίας με άλλους κοινωνικούς και οικονομικούς τομείς, όπως η υγεία, ο τουρισμός και η εκπαίδευση.

 

Ο κ. Κασίμης στην ομιλία του ανέφερε επίσης, ότι η Μεσογειακή Διατροφή, ως αγαθό της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας στην UNESCO, αποτελεί πολιτιστική κληρονομιά αλλά και διατροφικό μοντέλο με θετική επίδραση στην υγεία και μακροζωία των ανθρώπων. Στη βάση αυτή, η Μεσογειακή Διατροφή αποτελεί ένα ακόμη πεδίο το οποίο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αξιοποιεί για την προώθηση ενός βιώσιμου και υγιεινού διατροφικού μοντέλου, που στηρίζεται κυρίως στην ισορροπημένη κατανάλωση προϊόντων με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα, όπως τα φρούτα και λαχανικά, τα ψάρια, τα δημητριακά, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και πάνω απ’ όλα το ελαιόλαδο.

 

Μεταφέροντας - στις νεότερες κυρίως γενιές - την «αξία» της Μεσογειακής και της ελληνικής παραδοσιακής διατροφής, στην πραγματικότητα πετυχαίνουμε να στηρίξουμε τη στροφή προς ένα διαφοροποιημένο αγρο-διατροφικό πρότυπο παραγωγής, τόνισε.

 

 

 

Πηγή

Μέσα σε δύο μέρες, με τροποποιητική απόφαση αυξήθηκε από τα 52 ευρώ στα 62 ευρώ το στρέμμα η συνδεδεμένη ενίσχυση στο πορτοκάλι για το 2017, δεδομένου ότι η επιλέξιμη έκταση υπολείπεται της έκτασης αναφοράς των 18.500 εκταρίων.

Η αρχική απόφαση όριζε την ενίσχυση στα 52 ευρώ το στρέμμα, ωστόσο ως φαίνεται έμενε ένα σοβαρό ποσό αδιάθετο, γεγονός που οδήγησε τους αρμόδιους να τροποποιήσουν το ποσό – με σταθερό το μπάτζετ του έτους- αυξάνοντας το.

Βρείτε εδώ τη σχετική Τροποποποιητική απόφαση για τη συνδεδεμένη στα πορτοκάλια για το 2017.pdf

Η απόφαση ορίζει τα εξής:

5. Το γεγονός ότι η επιλέξιμη έκταση στον τομέα των πορτοκαλιών που οδηγούνται προς χυμοποίηση για το 2017 υπολείπεται της έκτασης αναφοράς των 18.500 εκταρίων, οδηγεί στον υπολογισμό του ύψους του ανά μονάδα ποσού στήριξης ως μία τιμή μεταξύ των τιμών που προκύπτουν από

α) το λόγο του ποσού που καθορίζεται για τη χρηματοδότηση του μέτρου το οποίο κοινοποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I σημείο 3) στοιχείο θ) του κανονισμού 639/2014 προς την έκταση που είναι επιλέξιμη για στήριξη κατά το έτος 2017 και

β) το λόγο του ποσού που καθορίζεται για τη χρηματοδότηση του μέτρου το οποίο κοινοποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I σημείο 3) στοιχείο θ) του κανονισμού 639/2014 προς την έκταση που καθορίστηκε σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του κανονισμού 639/2014.

6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο μόνο

Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα των πορτοκαλιών που οδηγούνται προς χυμοποίηση, για το έτος ενίσχυσης 2017, καθορίζεται στα 620 ευρώ/εκτάριο.

 

 

Πηγή

Υπουργικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις οποίες καθορίζονται τα ύψη των ενισχύσεων της συνδεδεμένης στήριξης για το έτος 2017 στους τομείς της σηροτροφίας, της καλλιέργειας κορινθιακής σταφίδας, των πορτοκαλιών που οδηγούνται προς χυμοποίηση, καθώς και των σπόρων σποράς, δημοσιεύτηκαν στη Διαύγεια


Αναλυτικότερα, το ύψος της συνδεδεμένης, στον τομέα των σπόρων, σποράς καθορίζεται στα 31,26 ευρώ ανά στρέμμα για το 2017.

Σε ό,τι έχει να κάνει με το ρύζι, η συνδεδεμένη ενίσχυση διαμορφώνεται στα 27,9 ευρώ ανά στρέμμα, ενώ στα πορτοκάλια αγγίζει τα 52 ευρώ ανά στρέμμα.

Τέλος, οι καλλιεργητές κορινθιακής σταφίδας θα λάβουν ενίσχυση 49,3 ευρώ ανά στρέμμα, ενώ στον τομέα της σηροτροφίας, η ενίσχυση για το έτος 2017 θα ανέρθει σε 248 ευρώ το κουτί.

 

 

 

πηγη

Λοιπές περιπτώσεις εισοδηματικών επιδοτήσεων/ενισχύσεων (κωδικοί 075, 077 και 080), η πρόωρη συνταξιοδότηση (κωδικός 078), καθώς και το μέρος των πράσινων και συνδεδεμένων ενισχύσενω που δεν λήφθηκε υπόψη κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (αθροιζόμενες δηλαδή μέχρι τις 12.000 ευρώ), δύνανται να καλύπτουν τεκμήρια, κατ’ εφαρμογή της ΠΟΛ.1116/2015 εγκυκλίου. Εν τω μεταξύ, τις προσεχείς ημέρες αναμένεται να πάρει ΦΕΚ απόφαση που υπέγραψε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, μέσω της οποίας, θα δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους φορολογουμένους να πληρώνουν βεβαιωμένες αρρύθμιστες οφειλές με τη χρήση καρτών πληρωμών.

Τα παραπάνω μεταξύ άλλων ορίζει εγκύκλιος που εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με θέμα «οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2017».

Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι ένας αγρότης μπορεί να καλύψει το τεκμήριο διαβίωσης (που αυξάνεται αν έχει ακίνητη ή κινητή περιουσία) και με τις παραπάνω ενισχύσεις, μειώνοντας έτσι τη φορολογητέα ύλη, δηλαδή το φόρο που καλείται να πληρώσει εν τέλει.

Αναφορικά με τις αγροτικές επιδοτήσεις-ενισχύσεις που εισπράχθηκαν κατά το φορολογικό έτος αναφέρονται τα ακόλουθα:


Σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδάφιου της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 112 (Μέρος Β, παράγραφος 3) του ν.4387/2016, ειδικά, για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα περιλαμβάνονται εκ των άμεσων ενισχύσεων του Πυλώνα I της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, όπως αυτές ορίζονται, μόνο η βασική ενίσχυση καθώς και, κατά το ποσό που υπερβαίνουν τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, οι πράσινες και συνδεδεμένες ενισχύσεις. Οι αγροτικές αποζημιώσεις (κωδ.070) στο σύνολό τους δεν περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι βεβαιώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις επιδοτήσεις που αφορούν στο έτος 2017 θα φέρουν ακριβή χαρακτηρισμό για τον ορθό φορολογικό χειρισμό τους.

Με βάση τις ανωτέρω διατάξεις, η βασική ενίσχυση φορολογείται από το πρώτο ευρώ, ενώ οι πράσινες και οι συνδεδεμένες φορολογούνται μόνο κατά το μέρος που, αθροιζόμενες, υπερβαίνουν τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ. Ωστόσο, κάθε περίπτωση αγροτικής επιδότησης/ενίσχυσης φέρει υποχρέωση αναγραφής στην πρώτη σελίδα του εντύπου Ε3, αρχικά, για πληροφοριακούς σκοπούς (Πίνακας Γ2, κωδικοί 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079 και 080). Το ποσό της βασικής ενίσχυσης (κωδ.071) από το πρώτο ευρώ καθώς και το άθροισμα των πράσινων (κωδ.072) και συνδεδεμένων ενισχύσεων (κωδ.073) για το μέρος άνω των 12.000 ευρώ, μεταφέρεται στον κωδ.362 του πίνακα Ζ1 και στον κωδ.322 του πίνακα Δ8, για να προσμετρηθούν στη διαμόρφωση του κέρδους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Σημειώνεται ότι οι τρεις αυτές κατηγορίες αποτελούν εισοδηματικές ενισχύσεις, ενώ όλες οι περιπτώσεις των επενδυτικών επιδοτήσεων (κωδικοί 074, 076 και 079), οι λοιπές περιπτώσεις των εισοδηματικών ενισχύσεων (κωδικοί 075, 077 και 080) και η κατηγορία της πρόωρης συνταξιοδότησης (κωδικός 078), δεν λαμβάνονται υπόψη στον προσδιορισμό του κέρδους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (σχετικό το 175019/01.12.2016 έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ).

Περαιτέρω, οι λοιπές περιπτώσεις εισοδηματικών επιδοτήσεων/ενισχύσεων, (κωδικοί 075, 077 και 080), η πρόωρη συνταξιοδότηση (κωδικός 078), καθώς και το μέρος των πρασίνων και συνδεδεμένων που δεν λήφθηκε υπόψη κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (αθροιζόμενες δηλαδή μέχρι τις 12.000 ευρώ), δύνανται να καλύπτουν τεκμήρια, κατ’ εφαρμογή της ΠΟΛ.1116/2015 εγκυκλίου. Για αυτό τον λόγο, τα ποσά αυτά, αναγράφονται στους κωδ. 659/660 του Εντύπου Ε1 της δήλωσης φόρου εισοδήματος. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τις αγροτικές αποζημιώσεις (κωδικός 070), καθώς επίσης και για τα ποσά των επενδυτικών ενισχύσεων/επιδοτήσεων (κωδικοί 074, 076 και 079), τα οποία συμπληρώνονται για πληροφοριακούς λόγους και δεν δύνανται να καλύπτουν τεκμήριο (σχετ. η ΠΟΛ. 1116/2015).

Οι φορολογικές υποχρεώσεις των αγροτικών επιδοτήσεων, όπου αυτές υπάρχουν, εξακολουθούν να είναι ίδιες όσον αφορά στον χρόνο που αυτές βαρύνουν. Συγκεκριμένα, και κατ’ εφαρμογή της ΠΟΛ.1116/2015 εγκυκλίου, οι αγροτικές επιδοτήσεις αντιμετωπίζονται φορολογικά στο έτος που αφορούν. Συνεπώς, οι επιδοτήσεις που αφορούν στα έτη 2016 και προηγούμενα θα ακολουθούν τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν φορολογικά με το εκάστοτε φορολογικό πλαίσιο (σχετική και η ΠΟΛ.1116/2015 εγκύκλιος).


Πληρωμή φόρων με πιστωτική κάρτα μέσα από το Taxisnet


Εν τω μεταξύ, εντός των προσεχών ημερών αναμένεται η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης, που υπέγραψε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, μέσω της οποίας η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα παρέχει στους φορολογουμένους τη δυνατότητα να πληρώνουν βεβαιωμένες αρρύθμιστες οφειλές, Φυσικών και Νομικών προσώπων, με τη χρήση καρτών πληρωμών.

Η πληρωμή θα πραγματοποιείται μέσω της υπηρεσίας «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση» του TAXISnet, στη διαδικτυακή πύλη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), www.aade.gr.

Με τη νέα παρεχόμενη υπηρεσία, είναι δυνατή η πληρωμή πολλών οφειλών σε μία συναλλαγή και με την επιτυχή ολοκλήρωσή της οι οφειλές πιστώνονται άμεσα.

 

 

πηγη

"Ουσιαστικά ένα ποσοστό πάνω από το 95% αυτών, που είχαν υποβάλει αίτημα, εντάσσονται", δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, βουλευτής Εύβοιας, Βαγγέλης Αποστόλου, σχετικά με την τροποποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να ενταχθούν στο Μέτρο των Νέων Αγροτών όλοι οι υποψήφιοι που έχουν υποβάλει φάκελο και πληρούν τους όρους.

Βάσει της δέσμευσης του υπουργείου, που επανέλαβε και ο πρωθυπουργός από το βήμα του Περιφερειακού Συνεδρίου Κεντρικής Μακεδονίας, πάνω από 300 εκατ. ευρώ θα διατεθούν συνολικά για τις δύο προκηρύξεις του Μέτρου, ώστε να εγκριθούν όλοι οι υποψήφιοι που πληρούν τους όρους.

"Από την έναρξη των περιφερειακών συνεδρίων, ιδιαίτερα σε περιοχές με καλή αγροτική δραστηριότητα, υπήρχε πάντα το αίτημα οι επιλαχόντες αγρότες να ενταχθούν. Τότε, επειδή η Δυτική Μακεδονία είναι πρωταθλήτρια περιφέρεια στη χώρα μας, ιδιαίτερα στα θέματα ανεργίας των νέων και με πολλά προβλήματα αναδιάρθρωσης της οικονομικής δραστηριότητας της παραγωγικής δραστηριότητας, είπαμε να ενταχθούν όλοι οι επιλαχόντες [...] Μετά από κάμποσες προσπάθειες καταφέραμε και εξασφαλίσαμε 300 εκατ., όπου ουσιαστικά θα μας δώσουν τη δυνατότητα να καλύψουμε όλους τους επιλαχόντες αγρότες, σε όλη την Ελλάδα και αυτό ουσιαστικά μας δίνει έναν αριθμό γύρω στους 16.000 νέους αγρότες, να εντάσσονται στην αγροτική δραστηριότητα".

Σε ό,τι αφορά τα αιτήματα των τευτλοπαραγωγών και τις εκκρεμότητες πληρωμής της σοδειάς της προηγούμενης χρονιάς ο κ. Αποστόλου εκτίμησε πως "είναι θέμα ημερών να πληρωθούν". "Μπαίνοντας στην επόμενη καλλιεργητική περίοδο έπρεπε να έχουν πληρωθεί τη σοδειά της περασμένης χρονιάς, γύρω στα 5-6 εκατ. Υπάρχει το ενέχυρο της ζάχαρης και πιστεύω ότι σύντομα, όπως και ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε, θα πληρωθούν, είναι θέμα ημερών", εξήγησε. Υπογράμμισε, δε, ότι η κυβέρνηση "δεν επιθυμεί με τίποτε να σταματήσει η δραστηριότητα της τευτλοκαλλιέργειας".

"Υπάρχει η δυνατότητα προμήθειας σπόρων, να πάνε να καλλιεργήσουν και η κυβέρνηση, στο πλαίσιο της αναζήτησης στρατηγικού επενδυτή, που γίνεται αυτήν την περίοδο, ακόμη και να μην υπάρξει, δεσμευθήκε ότι θα βρεθεί λύση και για την επόμενη χρονιά, οπωσδήποτε να διατεθεί η τευτλοπαραγωγή", διευκρίνισε. "Υπήρξε μία δέσμευση και από τα χείλη του πρωθυπουργού - νομίζω πως αυτό ήταν που ήθελαν οι τευτλοπαραγωγοί- πρέπει όμως να δούμε πώς θα βάλουμε τον κλάδο σε μία μονιμότερη επίλυση του προβλήματος λειτουργίας που έχει η Βιομηχανία Ζάχαρης", πρόσθεσε.

Αναφερόμενος, εξάλλου, στις αποζημιώσεις των ροδακινοπαραγωγών σημείωσε: "Τα πορίσματα ολοκληρώνονται και είναι θέμα ημερών να δοθούν οι αποζημιώσεις για τους ροδακινοπαραγωγούς που είχαν πληγεί τον περασμένο Ιούλιο, αλλά και με βάση αυτά τα ποσά που έχουν ήδη διατεθεί για το εμπάργκο, διανομές, αποσύρσεις, διάφορα προγράμματα που έχουν σχέση με τις ενισχύσεις, θα προστεθούν και αυτές οι αποζημιώσεις".

Σχετικά με τη διαμόρφωση των τιμών εξήγησε πώς το υπουργείο δεν έχει δυνατότητα να παρέμβει, παρατηρώντας: "Πρώτα γινόταν κάποια συνεννόηση με τους αγοραστές, με τους εμπόρους της περιοχής, ιδρύθηκε διεπαγγελματική οργάνωση και είναι πάρα πολύ σημαντικό που εκπροσωπεί όλον τον χώρο των παραγωγών των πυρηνοκάρπων, άρα, λοιπόν, ας έρχονται σε μία διαπραγμάτευση οι ίδιοι, δεν μπορεί να παρέμβει το υπουργείο, έχουμε πρόβλημα ανταγωνισμού και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και από την Εθνική Επιτροπή Ανταγωνισμού".

 

 

phgh

Δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια η Υπουργική Απόφαση με την οποία ο ΟΠΕΚΕΠΕ αναθέτει στον ΕΛΓΑ τις πληρωμές του Υπομέτρου 5.1 του ΠΑΑ, με το οποίο οι αγρότες ενισχύονται για την εγκατάσταση συστημάτων πρόληψης ζημιών (αντιπαγετικά, αντιχαλαζικά και αντιβρόχινα). Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑγροΤύπου, το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να δημοσιευθεί η προκήρυξη, ενώ η διαδικασία κατάθεσης των αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα θα ξεκινήσει από τις 17 Απριλίου 2018 και θα διαρκέσει για περίπου 2 μήνες. Ο προϋπολογισμός του Υπομέτρου 5.1 ανέρχεται στα 12,5 εκατ. ευρώ. Τέλος Αυγούστου αναμένεται να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των φακέλων. Η διαφορά με τα αντίστοιχα προγράμματα του παρελθόντος είναι ότι η επιδότηση από το 60% τώρα θα φτάνει έως το 80% για τους μεμονωμένους αγρότες και στο 100% για τα συλλογικά σχήματα.

Η επιλογή των αιτήσεων που θα επιδοτηθούν θα γίνει με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, με μέγιστη βαθμολογία τα 100 μόρια και ελάχιστη τα 40. Προβάδισμα θα δίνεται σε Νέους Αγρότες, συλλογικά σχήματα (συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών) και σε περιοχές με μεγάλη συχνότητα δυσμενών καιρικών φαινομένων.

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο (http://www.ependyseis.gr) και στη συνέχεια θα κατατεθεί ο φάκελος.

Οι επιλέξιμες δαπάνες οι οποίες επιδοτούνται είναι:

  • Δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης συστημάτων προστασίας των καλλιεργειών από παγετό, χαλάζι και βροχή
  • Γενικές δαπάνες (σύμβουλοι, μηχανικοί κ.λ.π.) σχετικές με την επένδυση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑγροΤύπου, ο ΕΛΓΑ αναμένεται να προχωρήσει σε μια δεύτερη προκήρυξη προς το τέλος του 2018. Ακόμη δύο προσκλήσεις θα ακολουθήσουν το 2019 και το 2020.

Διαβάστε την απόφαση εκχώρησης των αρμοδιοτήτων του 5.1 στον ΕΛΓΑ

 

 

phgh

Σελίδα 1 από 7

1ο Κατάστημα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Αλ. Υψηλάντου 149, Πάτρα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ- FAX
2610-625692

EMAIL
info@agrofitiki.com

2o Κατάστημα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δημοκρατίας 72, Οβρυά

ΤΗΛΕΦΩΝΟ- FAX
2610-526320

EMAIL
info@agrofitiki.com

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΝΤΟΜΟΥ TUTA ABSOLUTA

facebook

facebook  

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ