Εκτύπωση

Όλες οι εξ αποστάσεως συναλλαγές που πρόκειται να συναφθούν με ηλεκτρονικό μέσο πραγματοποιούνται δυνάμει του άρθρου 3Β ΠΑΡ. 1ε της
ΥΑ Ζ1-891/30.08.2013 η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 13.06.2014.

Η επιχείρηση ακολουθεί τον Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή αλλιώς GDPR.